Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website www.predox.eu

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen
Predox zet zich in de inhoud van de webpagina´s regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze webpagina´s zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van Predox en haar medewerkers. Predox is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina´s gekoppelde bestanden en of webpagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden en of webpagina’s in. Predox mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Aansprakelijkheid
Predox sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s van Predox of met de tijdelijke onmogelijkheid om de webpagina’s van Predox te kunnen raadplegen. Predox is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van webpagina’s van Predox is verkregen. U zult Predox en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright
Zonder schriftelijke toestemming van Predox is het niet toegestaan, informatie, nieuwsberichten en of berichtgevingen, beeldmateriaal en of foto’s die verstrekt worden via www.predox.eu en haar webpagina’s op enigerlei wijze te verspreiden of op een eigen website te plaatsen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendoms-rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Ontzegging gebruik webpagina’s
Predox behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Predox de toegang tot de webpagina’s monitoren.